0511-54 39 19 info@a-t-b.nl Fiscaal nieuws

23-06-2016
Geen aftrek van rente voor vererfde woning
Per 1 januari 2013 is de eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting veranderd. Voor nieuwe gevallen geldt sinds die datum dat betaalde hypotheekrente alleen aftrekbaar is als de schuld gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste Lees meer..

23-06-2016
Is perceel voor aanleg golfbaan een bouwterrein?
De levering van een bouwterrein in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 is belast met omzetbelasting en vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Een bouwterrein is onbebouwde grond:

die is of wordt bewerkt;
waarvoor voorzieningen zijn of Lees meer..

23-06-2016
Ondernemingsraad krijgt meer invloed op pensioen
Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat betrekking heeft op de rol van de ondernemingsraad (OR) ten aanzien van pensioen. De OR heeft instemmingsrecht over de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van de pensioenregeling. Dit Lees meer..

16-06-2016
Eisen aan ingebrekestelling voor dwangsom
Wanneer een bestuursorgaan zoals de Belastingdienst te laat is met het nemen van een beslissing kan een dwangsom worden verbeurd. Daarvoor is een schriftelijke ingebrekestelling nodig. De Hoge Raad heeft in een aantal arresten de eisen opgesomd Lees meer..

16-06-2016
Hoge Raad vindt box 3-belasting niet buitensporig
Volgens de Hoge Raad is de belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting geen buitensporig hoge last. De belastingheffing in box 3 gaat uit van een forfaitair rendement op vermogen van 4%. Het werkelijk behaalde rendement op vermogen is niet Lees meer..

16-06-2016
Erfgenamen beschermd tegen onverwachte schulden
Het erfrecht is onlangs op twee onderdelen gewijzigd. Een daartoe strekkend wetsvoorstel is door de Eerste Kamer aangenomen.
Het erfrecht biedt erfgenamen de keuze tussen zuivere aanvaarding, aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving en Lees meer..

16-06-2016
Aanbod ontslagvergoeding geweigerd
In het kader van een reorganisatie bood een werkgever aan de werknemers van wie de arbeidsplaats zou komen te vervallen een afvloeiingsregeling aan. De regeling omvatte beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden en toekenning Lees meer..

16-06-2016
Internetconsultatie verbetering financierbaarheid mkb
Ter verbetering van de financierbaarheid van het midden- en kleinbedrijf (mkb) is in 2014 het Aanvullend Actieplan Mkb-financiering opgesteld. Als een uitvloeisel van dat actieplan is in september 2015 een pilot van start gegaan. Het doel van deze Lees meer..

09-06-2016
Beroepschrift was acht minuten te laat
De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken. De termijn begint te lopen op de dag na de dag waarop de uitspraak op bezwaar is gedagtekend. Een beroepschrift is op tijd als het voor het einde van de termijn door de griffie van de Lees meer..

09-06-2016
Hof laat bijtelling privégebruik ten onrechte achterwege
Een auto van de zaak wordt geacht ook privé te worden gebruikt. Daarom moet een bijtelling bij het loon worden toegepast voor het privégebruik van de auto. De bijtelling kan achterwege worden gelaten als overtuigend wordt aangetoond dat het Lees meer..